Neem zeker onze Algemene Voorwaarden door!

Algemene Voorwaarden

Neem zeker onze Algemene Voorwaarden door!

Artikel 1   rechtsverhouding

De rechtsverhouding tussen Celis-T’Seyen BV, (hierna Arruno Exploration) genoemd, met maatschappelijke zetel te Stationlei 10, 2288 Bouwel, BE0478.824.662, vertegenwoordigd door Mike Celis en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden (onze zeiltochten), de bestelbon, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Arruno Exploration. Arruno Exploration behoudt zich het recht om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

Artikel 2   partijen

Indien de Ondertekenaar en de Deelnemer niet dezelfde personen zijn, dient de Deelnemer deze Overeenkomst mee te ondertekenen voor kennisname en akkoord. Bij gebreke daaraan, kan de Deelnemer de is inscheping voor de reis geweigerd worden. De Ondertekenaar en de Deelnemer zijn solidair verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen van de ondertekenaar en de Deelnemer krachtens deze Overeenkomst.

In elk geval maakt de Ondertekenaar zich sterk voor de Deelnemer dat deze zijn of haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst naleeft.

De deelname van een Deelnemer aan de Reis is strikt persoonlijk. De Ondertekenaar noch de Deelnemer kan een Deelnemer vervangen door een andere persoon zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van Arruno Exploration.

Artikel 3   voorwerp

De prestaties van Arruno Exploration bestaan erin tochten op zee te aan te bieden zoals omschreven op de website www.arruno-exploration.be, hierna ‘de Reis’ genoemd aan boord van een eigen of gehuurde zeiljacht, hierna ‘het Schip’ genoemd desgevallend in combinatie met een opleiding aan boord.

De deelname aan een opleiding voor of tijdens de Reis, ‘de Opleiding’ genoemd, is slechts mogelijk indien en voor zover hierover een akkoord werd gesloten tussen Arruno Exploration en diens eventuele partners in de organisatie van de Opleiding door middel van de ondertekening van een afzonderlijke Opleidingsovereenkomst.

Artikel 4   herroepingsrecht

Een reis annuleren is niet altijd zonder kosten. Er is geen herroepingsrecht, eenmaal uw Reis geboekt en door Arruno Exploration bevestigd, bent u gebonden door de Overeenkomst.

Artikel 5   annulering door Arruno Explorations

Arruno Explorations heeft het recht om de Reis te annuleren tot 30 dagen vóór de Vertrekdatum indien er te weinig boekingen zijn of ten gevolge van annuleringen waardoor er onvoldoende deelnemers voor de Reis zijn (check uw reis op de website), of tot de Vertrekdatum indien naar het oordeel van Arruno Explorations of de gezagvoerder van het Schip, hierna ‘de Kapitein’ genoemd de Reis niet kan uitvoeren noch aanpassen zonder ernstige vertraging, extra kosten of toegevingen op het gebied van veiligheid en gezondheid van het Schip en de opvarenden wegens een externe gebeurtenis of omstandigheid (waaronder doch niet beperkt tot ziekte of overlijden van de Kapitein of een bemanningslid, een onbeschikbaarheid van de Kapitein of bemanningslid voor een ernstige reden, schade aan het Schip dat niet op zee kan hersteld worden, het ontbreken van certificaten nodig voor het uitvoeren van de Reis, of andere omstandigheden zoals vijandelijkheden, onlusten, terrorisme, epidemieën, lockdown, quarantaine, natuurrampen of slecht weer).

In het geval van een annulering om een hogergenoemde reden, zal Arruno Exploration geen vergoeding verschuldigd zijn, maar enkel gehouden zijn tot terugbetaling van de Prijs voor zover reeds betaald, min een bedrag van € 250 per Deelnemer ter dekking van administratieve kosten.

In het geval van een annulering door Arruno Exploration om een andere reden, zal Arruno Exploration de Reis volledig terugbetalen, voor zover reeds betaald. In geen geval zal Arruno Exploration gehouden zijn tot een hogere aansprakelijkheid dan de Prijs.

Artikel 6   annulering door de Ondertekenaar of Deelnemer

De Deelnemer kan zijn of haar deelname aan de Reis annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving conform Artikel 15 onder volgende voorwaarden:
- De Ondertekenaar en de Deelnemer beschikken over een bedenkingstermijn van 24 uren (te rekenen vanaf de ondertekening van de Overeenkomst door de Deelnemer en de Deelnemer) waarbinnen zij deelname aan de Reis kosteloos kunnen annuleren. Ingeval van annulering van deelname na het verstrijken van voornoemde bedenkingstermijn zijn annuleringskosten verschuldigd, waarvan het bedrag afhankelijk is van de datum van de annulering zoals hierna bepaald:

 • Tot 90 dagen voor Vertrekdatum: 50 percent van de Prijs;
 • Tot 60 dagen voor de Vertrekdatum: 60 percent van de Prijs;
 • Tot 30 dagen vóór de Aanvangsdatum: 80 percent van de Prijs
 • Tot Vertrekdatum: 100 percent van de Prijs.

Arruno Exploration is gerechtigd de verschuldigde annuleringskosten af te trekken van de door Arruno Exploration terug te betalen Prijs voor zover reeds ontvangen door Arruno Exploration. Indien de annuleringskosten minder bedragen dan de door Arruno Exploration ter betaling van de Prijs ontvangen sommen zal Arruno Exploration het verschil ten laatste 14 dagen na datum van annulering door de Deelnemer terugbetalen. Indien de annuleringskosten meer bedragen dan de door Arruno Exploration ter betaling van de Prijs ontvangen sommen zal de Deelnemer het verschil ten laatste 14 dagen na datum van annulering aan Arruno Exploration betalen.

Indien de Prijs omwille van redenen zoals omschreven art 5 eerste paragraaf, verhoogt met minimaal 10% omwille van gewijzigde situatie, dan heeft de Deelnemer het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren binnen de tien dagen na ontvangst vaneen mededeling van dien aard.

Artikel 7   de Prijs

De prijs (de "Prijs") voor deelname aan de Reis tijdens een Inspire traject zijn terug te vinden op deze pagina. Alle wijzigingen in de formules, voorwaarden en prijs zijn alleen terug te vinden op deze pagina en worden op gener wijze anders gecommuniceerd. Tarieven zijn inclusief BTW voor de Inspire Trajecten.

De prijs (de "Prijs") voor deelname aan de Reis tijdens een Growtraject zijn terug te vinden op de pagina van de reis zelf en zijn steeds exclusief BTW. Formules, voorwaarden en prijs staan vermeld in de beschrijving van de desbetreffende reis zelf.

 

De prijs (de "Prijs") voor deelname aan de Reis tijdens een Exploretraject is volgens offerte.

Artikel 8   betaling

Arruno Exploration zal de Prijs factureren aan de Deelnemer als volgt: een eerste factuur voor aanbetaling van 50 percent op of kort na Datum van de Overeenkomst en een tweede factuur voor het saldo ten vroegste 60 dagen vóór de Vertrekdatum.

De Deelnemer zal de facturen betalen door middel van een overschrijving op de bankrekening van Arruno Exploration zoals vermeld op de facturen en dit binnen 14 dagen volgend op de datum van de factuur. De Deelnemer heeft geen recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

Indien de Deelnemer één van gezegde facturen niet betaalt om welke reden ook, is Arruno Exploration gerechtigd de niet-betaling zonder verdere ingebrekestelling te beschouwen als een annulering door de Deelnemer of de Deelnemer op de datum waarop de factuur ten laatste betaald had moeten zijn in welk geval Arruno Exploration annuleringskosten mag aanrekenen conform de bepalingen van artikel 6.

In het geval van laattijdige betaling van het verschuldigde bedrag wordt vanrechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling het bedrag verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het verschuldigde bedrag, met een minimum van €25.

Wanneer de Prijs exclusief de boordkas is, is de Deelnemer verplicht de boordkas aan boord aan de Kapitein te betalen. De Kapitein en crew is vrij van bijdrage aan de boordkas.

Indien bij afrekening een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, schort dit de betalingsverplichting van de Deelnemer niet op.

Alle kosten van invordering van de door de Deelnemer verschuldigd, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de Deelnemer.

Artikel 9   reiswijzigingen

Arruno Exploration behoudt zich het recht voor de Reis te wijzigen vanwege om het even welke gebeurtenis of omstandigheid die naar het oordeel van Arruno Exploration of de Kapitein een aanpassing, onderbreking of stopzetting van de Reis wenselijk of noodzakelijk maken waaronder doch niet beperkt tot redding of poging tot redding van levens en goederen op zee, ziekte of ongeval aan boord, ontscheping van een opvarende op diens verzoek of op instructie van de Kapitein, schade aan het Schip die niet op zee kan hersteld worden, naleving van instructies van bevoegde overheden of de verzekeraars van het Schip, vijandelijkheden, onlusten, terrorisme, epidemieën, quarantaine, lockdown, piraterij, natuurrampen of de dreiging daarvan, ijsbergen, pakijs, slecht weer en andere omstandigheden die naar het oordeel van Arruno Exploration of de Kapitein de veiligheid van Schip of bemanning in het gedrang kunnen brengen.

Arruno Exploration is gerechtigd het Schip te vervangen door een ander zeiljacht van vergelijkbare grootte.

Arruno Exploration noch de Kapitein noch enige andere aangestelde van Arruno Exploration kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van vertraging, onderbreking of stopzetting van de Reis waaronder doch niet beperkt tot onvoorziene reis- en verblijfskosten van de Deelnemer behalve zoals hierna voorzien: verkorting van de duur van de Reis met meer dan 3 dagen: teruggave aan de Deelnemer van een bedrag van € 100 per dag vermenigvuldigd met het aantal dagen waarmee de Reis vroeger beëindigd wordt dan 3 dagen vóór de Aankomstdatum.

Artikel 10 aansprakelijkheid

De Deelnemer bevestigt door ondertekening van deze Overeenkomst voldoende geïnformeerd te zijn over de risico’s van deelname aan een zeiltocht op zee waaronder doch niet beperkt tot zeeziekte, lichamelijk letsel, onderkoeling, verdrinking en schade aan of verlies van voorwerpen. De deelname van de Deelnemer aan de Reis gebeurt op eigen initiatief en risico.

Noch het Schip, noch Arruno Exploration, noch Kapitein kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, schade of verlies opgelopen door de Deelnemer aan boord van het Schip of aan de wal door om het even welke gebeurtenis, handeling of verzuim behalve in de gevallen en binnen de beperkingen uitdrukkelijk voorzien in dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van hun rechten om een eventuele aansprakelijkheid te beperken overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.

In geval van aansprakelijkheid van Schip, Arruno Exploration of Kapitein zal deze niet meer bedragen dan de Prijs behoudens dwingendrechtelijke toepasselijke bepalingen die in hogere bedragen voorzien.

Arruno Exploration bedingt alle wettelijke en contractuele middelen welke hij ter ontheffing of beperking van aansprakelijkheid jegens de Ondertekenaar en/of Deelnemer kan inroepen mede ten behoeve van de bestuurders, zaakvoerder en medewerkers van Arruno Exploration en van de eigenaar, Kapitein en andere bemanningsleden van het Schip of ander zeiljacht dat voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt wordt.

Noch de Ondertekenaar noch de Deelnemer kunnen aansprakelijk gesteld worden voor letsel, schade of verlies toegebracht aan personen en goederen, inclusief het Schip, tenzij veroorzaakt door een fout of verzuim van de Deelnemer waaronder doch niet beperkt tot een roekeloze of opzettelijke handeling van de Deelnemer of het niet opvolgen van de instructies van de Kapitein.

Artikel 11 rechten en verplichtingen

Deelnemer
 • Documenten:
  • De Deelnemer dient gedurende de Reis in het bezit te zijn van een internationaal paspoort of identiteitskaart indien de Europese Unie niet wordt verlaten op zijn of haar naam geldig tot minstens 6 maanden na de Aankomstdatum. Indien de Deelnemer een visum nodig heeft voor bezoek aan een haven of andere plaats zal hij of zij deze tijdig aanvragen en bij zich hebben gedurende de Reis. Ten laatste twee weken voor de Vertrekdatum zal de Deelnemer een leesbare fotokopij van paspoort en visum bezorgen aan Arruno Exploration, bij gebreke waarvan Arruno Exploration de inscheping van de Deelnemer voor de Reis kan weigeren. Alle kosten voor het bekomen van een paspoort of visum en kosten wegens overtreding van immigratievoorschriften door de Deelnemer zijn voor rekening van de Deelnemer.
 • Gezondheid:
  • De Deelnemer bevestigt door ondertekening van deze Overeenkomst voldoende geïnformeerd te zijn dat (i) vanwege de bewegingen van het Schip, de handelingen die aan boord moeten uitgevoerd worden, en mogelijks slechte weersomstandigheden, deelname aan een zeiltocht op zee een goede fysieke en mentale conditie van de opvarenden vergt, en (ii) vanwege de positie en snelheid van het Schip gedurende de Reis een ingreep, behandeling of opname in ziekenhuis aanzienlijk bemoeilijkt of vertraagd kan worden.
  • De Deelnemer gaat akkoord dat indien de Deelnemer medische hulp vraagt of, naar het oordeel van de Kapitein, nodig heeft maar niet in staat is deze te vragen, de Kapitein op kosten en risico van de Deelnemer beroep mag doen op hulpverleners aan land voor ingrepen of behandelingen die naar het oordeel van de Kapitein niet aan boord kunnen uitgevoerd worden.
  • De Deelnemer verbindt zich ertoe de door hem of haar gekende fysieke en mentale aandoeningen en beperkingen mee te delen aan Arruno Exploration vóór aanvang van de Reis en aan de Kapitein tijdens de Reis.
  • De Deelnemer zal ten laatste 14 dagen na de Datum van Overeenkomst een volledig en correct ingevulde en getekende gezondheidsverklaring volgens model in Bijlage 3 aan de Overeenkomst (“Gezondheidsverklaring”) in gesloten enveloppe bezorgen aan Arruno Exploration. Indien de Deelnemer na verzending van de gezondheidsverklaring aan Arruno Exploration te maken krijgt met een aandoening of beperking waaraan hij of zij niet leed ten tijde van de verzending van zijn of haar eerste gezondheidsverklaring, zal de Deelnemer zo snel mogelijk een aanvullende gezondheidsverklaring per email of brief bezorgen aan Arruno Exploration.
  • Indien Arruno Exploration na ontvangst van de gezondheidsverklaring of een latere aanvullende gezondheidsverklaring van de Deelnemer het nodig acht de deelname van de Deelnemer aan de Reis te weigeren zal Arruno Exploration dit binnen 14 dagen na ontvangst van de desbetreffende verklaring laten weten aan de Deelnemer door middel van email of brief in welk geval deze weigering dezelfde gevolgen zal hebben als een annulering door de Deelnemer van zijn of haar deelname aan de Reis op de datum van mededeling van de weigering door Arruno Exploration conform de bepalingen van artikel 6 (“annulering door de Ondertekenaar of Deelnemer”).
  • Arruno Exploration en Kapitein zijn gerechtigd de inscheping van de Deelnemer te weigeren zonder verplichting tot terugbetaling van de Prijs of tot betaling van enige vergoeding indien Arruno Exploration of Kapitein van oordeel zijn dat de Deelnemer op het ogenblik van inscheping niet over de fysieke en mentale conditie beschikt om deel te nemen aan de Reis of indien Arruno Exploration geen ingevulde en getekende gezondheidsverklaring van de Deelnemer ontvangen heeft.
  • Bovendien zijn Arruno Exploration en Kapitein, zonder verplichting tot terugbetaling van de Prijs of tot betaling van enige vergoeding, gerechtigd de inscheping te weigeren van de Deelnemer die niet in staat is een negatieve PCR- of TMA test met betrekking tot Covid 19 voor te leggen (test die niet eerder dan 72 uur voorafgaand aan de inscheping werd afgenomen), die bekent besmet te zijn door Covid-19 of enig ander virus of bacterie.
  • Indien de Deelnemer speciale medicatie nodig heeft zal hij of zij de Kapitein hiervan inlichten bij de aanvang van de Reis. De Deelnemer zal zelf moeten zorgen voor het meenemen van een voldoende hoeveelheid van deze medicatie evenals medicatie tegen zeeziekte.
 • Bagage:
  • De Deelnemer zal de redelijke aanbevelingen van Arruno Exploration met betrekking tot omvang en inhoud van zijn of haar persoonlijke bagage voor de Reis volgen met het oog op de veiligheid en comfort van alle opvarenden. De Kapitein mag bagage weigeren die naar zijn oordeel de veiligheid van het Schip of het comfort van de opvarenden in het gedrang kan brengen. Het gebruik van koffers, valiezen, harde reistassen of dozen voor het overbrengen of opbergen van bagage wordt niet toegelaten vanwege plaatsgebrek en risico op beschadiging van Schip en andere voorwerpen.
  • Noch Arruno Exploration, noch de Kapitein kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies van breekbare voorwerpen of voorwerpen van waarde zoals doch niet beperkt tot cashgeld, effecten, sieraden, kunstvoorwerpen en elektronische toestellen zoals laptops, tablets en smartphones.
 • Vreemden, dieren, alcohol, drugs, illegale en gevaarlijke producten:
  • De Deelnemer zal geen vreemden of dieren meenemen of toelaten aan boord van het Schip zonder voorafgaande instemming van de Kapitein.
  • Het bezit, vervoer, gebruik of verdelen van alcohol is niet toegestaan zonder voorafgaande instemming van de Kapitein.
  • Het bezit, gebruik, vervoer of verdelen van wapens, drugs (van welke aard ook), illegale of gevaarlijke goederen aan boord van het Schip of in om het even welke plaats bezocht door het Schip tijdens de Reis, zijn verboden. Iedere overtreding zal aan de bevoegde autoriteiten gemeld worden.
  • Onverminderd het voorgaande zal de Deelnemer zich moeten houden aan de wetten en voorschriften (inclusief douane regels) die gelden aan boord en op het grondgebied en in de wateren van landen bezocht tijdens de Reis.
  • De Deelnemer die deze regels overtreedt, is aansprakelijk voor alle gevolgen waaronder doch niet beperkt tot boetes, inbeslagname, detentie of vertraging van het Schip. De Kapitein is gerechtigd wapens, drugs (van welke aard ook), illegale of gevaarlijke goederen aangetroffen aan boord in beslag te nemen en van boord te verwijderen of te laten verwijderen.
 • Opvolging instructies en richtlijnen:
  • De Kapitein voert het gezag over het Schip en zijn opvarenden. De Deelnemer zal alle instructies en richtlijnen van de Kapitein met betrekking tot de orde, veiligheid, welzijn en gezondheid aan boord, het nautisch en technisch beheer van het Schip, de naleving van toepasselijke wetgeving en de bescherming van het milieu stipt opvolgen evenals de niet-exhaustieve lijst van richtlijnen vervat in Bijlage 2 van deze Overeenkomst (“Veiligheid aan boord”). Deelname aan de Reis vergt actieve samenwerking van de Deelnemer met andere opvarenden onder leiding van de Kapitein. Ondermeer wordt verwacht dat de opvarenden waaronder de Deelnemer helpen bij het af- en aanmeren van het Schip, het optuigen en aftuigen van het Schip, het schoonmaken van kajuit en gemeenschappelijke delen van het Schip, het bereiden van maaltijden en het afruimen, afwassen, afdrogen en opbergen van borden, bestek, potten en pannen.
  • Deze samenwerking geeft geen recht op korting op de Prijs, enige tegemoetkoming of vergoeding en verleent niet de hoedanigheid van bemanningslid aan de Deelnemer.

Artikel 12 verzekering en vrijwaring

Aangezien de aansprakelijkheid van Schip, Arruno Exploration, Kapitein en aangestelden van Arruno Exploration ten aanzien van de Deelnemer en derden beperkt is krachtens de Overeenkomst en de bepalingen van de toepasselijke wetgeving blijft Deelnemer blootgesteld aan risico’s die zonder afdoende verzekering voor zijn rekening blijven. Arruno Exploration staat niet in voor het afsluiten van aansprakelijkheids-, annulerings-, reis-, repatriërings-, ziekte- of ongevallenverzekeringen voor de Deelnemer noch voor de kosten gemaakt door de Deelnemer voor het afsluiten van dergelijke verzekeringen.

De Deelnemer vrijwaart Arruno Exploration, Kapitein en aangestelden van de Arruno Exploration voor alle vorderingen van Deelnemer of derden indien en voor zover Arruno Exploration, Kapitein of aangestelden van Arruno Exploration jegens de Deelnemer of derden tot meer gehouden zijn dan Arruno Exploration met inachtneming van alle wettelijke en contractuele middelen ter ontheffing of beperking van aansprakelijkheid jegens de Deelnemer gehouden zou zijn.

Artikel 13 vervroegde beëindiging van de Reis

Indien de Deelnemer zijn of haar deelname aan de Reis vervroegd wil beëindigen en het Schip verlaat in een andere haven dan de Aankomsthaven op grond van om het even welke reden waaronder doch niet beperkt tot persoonlijke of medische redenen, vertraging of andere wijziging in het Reisschema, zal hij of zij de Kapitein hiervan in kennis stellen. De Kapitein zal met de Deelnemer overleggen over de mogelijkheden van een vervroegde ontscheping hetzij in de eerstvolgende, geplande aanloophaven hetzij in een andere, niet geplande aanloophaven, zonder de veiligheid van het Schip en de opvarenden in het gedrang te brengen. Eventuele extra kosten ten gevolge van een deviatie op het Reisschema op verzoek van de Deelnemer, zoals doch niet beperkt tot extra brandstof en havengelden, zijn voor rekening van de Deelnemer. In geen geval zal Arruno Exploration de Prijs of een deel daarvan terugbetalen ingeval van vervroegde beëindiging door de Deelnemer.

Arruno Exploration is evenmin gehouden tot terugbetaling of tot betaling van enige vergoeding indien de Deelnemer om welke reden dan ook spijts de instructies van de Kapitein niet aan boord is bij vertrek uit de Vertrekhaven of uit enige andere haven die aangelopen wordt tijdens de Reis.

Artikel 14 uitsluiting Deelnemer

Arruno Exploration en Kapitein zijn gerechtigd een Deelnemer van deelname of verdere deelname aan de Reis uit te sluiten en de Deelnemer te ontschepen in een andere haven dan de Aankomsthaven, ingeval van ziekte, letsel, mentale problemen, onaangepast gedrag, gebruik of invloed van drugs en/of alcohol tijdens het varen, het verzuim te voldoen aan één van de gestelde verplichtingen in dit artikel of een andere ernstige tekortkoming door de Deelnemer in het naleven van zijn of haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst of van de veiligheidsrichtlijnen, of ingeval de aanwezigheid van de Deelnemer aan boord naar het oordeel van Arruno Exploration of  Kapitein (onverminderd het recht dit oordeel daarna te betwisten voor de bevoegde rechtbank) het welzijn van de opvarenden of de veiligheid van het Schip en opvarenden in het gedrang brengt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van een deviatie op het Reisschema met het oog op vervroegde ontscheping van de Deelnemer, zoals doch niet beperkt tot extra brandstof en havengelden, zijn voor rekening van de Deelnemer.

In geen geval zal Arruno Exploration gehouden zijn tot terugbetaling van de Prijs of een deel daarvan of tot betaling van enige andere vergoeding ingeval van niet-inscheping of voortijdige ontscheping van de Deelnemer om één van voornoemde redenen.

In zoverre krachtens een definitief vonnis van de bevoegde rechtbank geoordeeld mocht worden dat de Arruno Exploration of de Kapitein niet gerechtigd was de Deelnemer uit te sluiten van deelname of verdere deelname zal Arruno Exploration slechts gehouden zijn tot terugbetaling van de Prijs ingeval van uitsluiting bij aanvang van de Reis of, ingeval van ontscheping tijdens de Reis, een deel van de Prijs pro rata temporis overeenstemmend met de resterende duur van de Reis vanaf de datum van ontscheping tot de voorziene Aankomstdatum.

Artikel 15 diverse bepalingen

 • Gevolgen van nietige bedingen
  • Ingeval van nietigheid van een beding of een onderdeel van een beding in de Overeenkomst, zal dit beding voor zover nietig vervangen worden door een geldig beding of onderdeel dat het dichtst aanleunt bij de bedoeling van de partijen, zoals deze blijkt uit het nietig beding. Een nietig beding tast de geldigheid van de Overeenkomst niet aan.
 • Niet overdraagbaarheid van overeenkomst
  • De Overeenkomst is niet overdraagbaar aan een derde behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Arruno Exploration.
 • Bescherming persoonsgegevens
  • De door de Ondertekenaar of de Deelnemer verstrekte gegevens wordeno pgenomen in het bestand van Arruno Exploration. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Arruno Exploration aangeboden Reizen en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de Ondertekenaar of de Deelnemer en Arruno Exploration.
  • Arruno Exploration noch de Kapitein zullen de persoonsgegevens van de Ondertekenaar en de Deelnemer doorgeven aan derden behalve en voor zover nuttig of noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, het nakomen van wetten en reglementen die van toepassing zijn op het Schip en in de havens die aangelopen worden tijdens de Reis, met het oog op een medische ingreep of behandeling, ingeval van ziekte of ongeval, of in het kader van de behandeling van een geschil betreffende de Overeenkomst.
  • Indien gewenst zullen de gegevens van Ondertekenaar en Deelnemer uit het bestand van Arruno Exploration verwijderd worden na beëindiging van de Reis en/of de Overeenkomst. De Gezondheidsverklaring(en) van de Deelnemer zal (zullen) na beëindiging van Reis en Overeenkomst vernietigd worden.
  • Arruno Exploration zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen wijziging van of de toegant tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn zullen gewist worden.
  • De Ondertekenaar en de Deelnemer kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van gegevens voor direct marketing; Deze aanvraag is kosteloos uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een aanvraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de Ondertekenaar of de Deelnemer, in welk geval Arruno Exploration het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in het Privacy Statement van Arruno Exploration, kunnen bekomen worden via Arruno Exploration en de Gegevensbeschermingsauthoriteit bij wie de Ondertekenaar of de Deelnemer steeds het recht heeft klacht in te dienen.
  • Foto, video en ander beeldmateriaal van de deelnemer mag ten allen tijde door Arruno Exploration gebruikt worden in al de facetten van sociale media en het internet. Indien de deelnemer hier niet mee akkoord gaat, voor welke reden ook, dient deze Arruno Exploration hiervan schriftelijk van op de hoogte te stellen voor de start van de reis.
 • Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank
  • Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, en Belgische Rechtbanken zijn exclusief bevoegd.
 • Schriftelijke kennisgevingen
  • Schriftelijke kennisgevingen in het kader van deze Overeenkomst dienen gedaan te worden per email, en bij gebreke van ontvangst binnen 24 uren van een bevestiging dat de email ontvangen of gelezen is door de andere partij, per aangetekende brief.

Door ondertekening van de Overeenkomst bevestigen de Deelnemer en de Deelnemer  alle voorwaarden van de Overeenkomst te hebben gelezen, volledig te begrijpen en, er mee in te stemmen.

Aldus overeengekomen en ondertekend voor kennisname en akkoord op de Datum van de Overeenkomst te Bouwel op 14/05/2021

Namens en voor rekening van de Arruno Exploration:

Mike Celis,

 

Bijlage 1: Veiligheidsvoorschriften en -afspraken Arruno Exploration

Bijlage 2:Gezondheidsverklaring Arruno Exploration

 

Is een avontuur met Arruno-Exploration helemaal iets voor jou? Schrijf je dan nu in!

Blijf op de hoogte van ons reilen en zeilen!